Regulament de organizare și funcționare

REGULAMENT  DE ORDINE  INTERIOARĂ AL PRIMĂRIEI COMUNEI COŞBUC

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Regulamentul  de ordine  interioara  constituie  cadrul  care  trebuie  sa asigure in incinta institutiei, desfasurarea in bune condiţii a activitatii fiecărui salariat,  respectarea stricta a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligaţiile salariaţilor, organizarea timpului de munca al salariaţilor, recompensele si sancţiunile ce pot fi aplicate. Acest regulament se aplica tuturor salariaţilor din aparatul propriu al Primăriei comunei Matei, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de munca încheiat.

CAPITOLUL II

REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII SI A INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂTII

Art.l.  Libertatea  muncii  este  garantata  prin  Constitutie,  dreptul  la munca nu poate fi ingradit.Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze. Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc.   In  cadrul   relaţiilor  de  munca  functioneaza   principiul  egalitatii  de tratament fata de toti salariaţii si angajatorii. Orice discriminare directa sau indirecta  fata  de  un salariat  bazata  pe  criterii  de sex,  orientare  sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenţa naţionala, rasa, culoare, etnie, religie,  opţiune  politica,  origine  sociala, handicap, situatie  sau responsabilitate familiala, apartenenţa sau activitate sindicala este interzisa.

Art. 2. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de condiţii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale fara nici o discriminare.Tuturor salariaţilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala precum si dreptul la protectia datelor cu caracter personal.

Art. 3. Relaţiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinţe. Pentru buna desfasurare a relaţiilor de munca participanţii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc in condiţiile legii.

CAPITOLUL III

OBLIGAŢIILE CONDUCERII EXECUTIVE  A PRIMĂRIEI (PRIMAR)

Conducerii  executive a Primăriei  comunei  Matei îi revin  urmatoarele obligaţii:

Art.4. Asigurarea dotărilor necesare desfasurarii activitatii salariaţilor (spaţiu  in birouri,  mobilier, tehnica  de calcul, rechizite, diverse materiale), asigurarea condiţiilor normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea  si  integritatea  fizica  si  psihica  si urmarirea  utilizării  eficiente  a timpului de munca.

Art.5. Acordarea drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare tuturor salariaţilor, in raport cu funcţia detinuta si munca efectiv prestata.

Art.6. Asigurarea de sanse si tratament intre salariaţi, femei si barbati, in cadrul relaţiilor de munca de orice fel.

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DE CONDUCERE DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI MATEI

Art.7. Personalul de conducere din cadrul Primăriei comunei Matei, are obligaţia de a organiza si coordona activitatea salariaţilor din subordine, de a întări ordinea si disciplina.

In acest sens are  urmatoarele sarcini:

1.Stabilirea  atribuţiilor  si  răspunderilor  pentru  fiecare  salariat  din cadrul direcţiei, serviciului sau compartimentului, in raport cu pregatirea profesionala, experienţa dobândita si rezultatele obtinute in activitatea profesionala.

2.Sprijinirea  propunerilor si iniţiativelor motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii publice, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.

3.întocmirea  si  actualizarea  dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici si pastrarea acestora in condiţii de siguranţa.

4.Crearea cadrului necesar pentru cunoaşterea de către toti salariaţii a legislaţiei  in vigoare, cu deosebire a celei care vizeaza direct activitatile specifice institutiei.

5.Asigurarea  păstrării  secretului  de serviciu  la primirea,  întocmirea, multiplicarea, difuzarea si pastrarea documentelor clasificate.

6.Urmarirea  respectării  circuitului  normal  al  informaţiilor si perfecţionării sistemului informaţional al institutiei.

7.Asigurarea instruirii personalului pentru respectarea pe toata durata programului de munca, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a normelor de protectia muncii (la locurile de munca unde acestea se impun) si a normelor igienico-sanitare.

8.Exercitarea îndrumării, coordonării si controlului permanent al activitatii personalului din cadrul direcţiilor sau serviciilor, in scopul realizarii

integrale   si   la   termenele   stabilite   a   sarcinilor   ce   le   revin   conform Regulamentului de organizare si funcţionare, a legislaţiei in vigoare, a hotărârilor  Consiliui  local si a dispoziţiilor  emise de primar,  precum si din programele de activitate elaborate.

9.Elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentara a salariaţilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activitatii ce o desfasoara.

10.Sancţionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care incalca cu vinovăţie obligaţiile de serviciu ce le revin, sau normele de comportare in institutie.

11.In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire ia dezvoltarea carierei in funcţia publica pentru funcţionarii publici din subordine.

12.Sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei  profesionale  pentru   personalul  din  subordine,   atunci  când propun avansari, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii.

CAPITOLUL V

INTERDICTII APLICABILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI DE CONDUCERE

Art.8.   Se   interzice   funcţionarilor   publici   de   conducere   sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in funcţia publica pe criterii  discriminatorii,  de rudenie,  afinitate sau alte criterii  neconforme cu principiile care guverneaza conduita profesionala a funcţionarilor publici:

 1. a) supremaţia Constitutiei si a legii;
 2. b) prioritatea interesului public ;
 3. c) asigurarea egalitatii  de  tratament  a  cetatenilor  in  fata  autoritatilor  si institutiilor publice;
 4. d) profesionalismul ;
 5. e) imparţialitatea si independenta;
 6. f) integritatea morala ;
 7. g) libertatea gândirii si a exprimării;

Art.9.  Pentru  aducerea  la  indeplinire  a acestor  obligaţii,  secretarul comunei va fi sprijinit de primar, respectiv viceprimar.

CAPITOLUL VI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

 1. A. OBLIGAŢII GENERALE

Art. 10.  Salariaţii  Primăriei  Matei,  funcţionarii  publici sau  cu contract individual de munca, indiferent de locul de munca unde isi desfasoara activitatea, in concordanta cu prevederile legale in vigoare, au urmatoarele obligaţii:

l.S a   indeplineasca  cu  fidelitate,   conştiinciozitate  si   la  termenele prevăzute ‘îndatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si sa se abtina de la  orice  fapta  care  ar  putea  aduce  prejudicii  Primăriei  comunei  Matei, persoanelor fizice sau juridice, ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.

2.Sa nu desfasoare in incinta institutiei activitati cu caracter politic, in sprijinul  partidelor  politice,  organizaţiilor  sau  asociaţiilor  de  acest  fel,  in timpul programului.

3.Funcţionarii publici au obligaţia sa prezinte, in condiţiile legii, conducătorului autoritatii declaraţia de avere la numirea intr-o funcţie publica sau la încetarea raportului de serviciu si sa respecte întocmai, regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

4.Sa respecte legislaţia in vigoare, hotărârile Consiliului Local si dispoziţiile primarului si sa aduca la îndeplinire sarcinile primite.

5. Sa-si perfecţioneze continuu nivelul de pregătire profesionala, atât prin studiul  individual,  cât  si  prin  cursurile  organizate  de  către  Consiliul judeţean,  in colaborare  cu Institutul  National de Administraţie sau cu alte institutii abilitate potrivit legii.

6.Sa păstreze secretul de serviciu in activitatile de primire, întocmire multiplicare, difuzare si pastrare a documentelor cu caracter secret.

7.Sa  respecte  programul  de  munca  stabilit  in  institutie,  urmărind folosirea  cu  eficienta  maxima  a  timpului  de  munca  pentru  îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

8. Sa se  prezinte  la  serviciu  intr-o  tinuta  vestimentara  decenta  si adecvata  si sa manifeste un comportament civilizat si demn in relaţiile cu colegii si ceilalţi salariaţi din institutie; sa manifeste solicitudine si respect in relaţiile cu persoanele din afara

9. Sa nu se  prezinte la serviciu  sub  influenta alcoolului;  persoanele aflate in aceasta situatie vor fi obligate să părăsească instituţia, urmănd a se lua măsurile de sancţionare a lor.

10. Sa se inscrie in condicile de prezenta constituite, ori de câte ori intervin deplasari in interesul  serviciului  in  localitate sau in alte  localitati; pentru  interese  personale,  ieşirea  din  institutie  se  va  face  numai  cu aprobarea primarului, viceprimarului sau secretarului, dupa caz.

11. Sa-si insuseasca  si  sa  respecte  normele  legale  de  prevenire  si stingere a incendiilor, normele de protectia muncii si cele igienico-sanitare.

12. Sa păstreze in condiţii  corespunzătoare toate bunurile  mobile si imobile din dotarea institutiei si sa foloseasca in mod judicios rechizit

13. Conform prevederilor Regulamentului de organizare si funcţionare al Primăriei  Matei, sa puna la dispoziţia consilierilor locali documentele sau informaţiile solicitate de aceştia.

14. Sa asigure corecta utilizarea a bunurilor din dotare: aparatura de calcul, maşini de scris, mobilier, etc.

15. Sa deconecteze la  sfârsitul   programului  de  lucru  aparatura electrica, electronica sau alte instalatii electrice din dotare.

16. Pentru pastrarea  in  siguranţa  a  documentelor,  acestea  vor  fi inchise la sfârsitul programului de lucru in fise

 1. B. OBLIGAŢII CE REVIN FUNCŢIONARILOR PUBLICI PREVĂZUTE DE NORMELE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Art. 11. Funcţionarii publici, in conformitate cu normele de conduita, au urmatoarele obligaţii:

1. De a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autorităţii locale.

2. In exercitarea funcţiei publice, de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in condiţiile legii, transparenta administrativa, pentru a câştiga si a menţine încrederea publicului in integritatea, imparţialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.

3. Prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa acţioneze pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

4.  Sa  se   conformeze   dispoziţiilor   legale   privind   restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorata naturii funcţiilor publice detinute.

5. De a apara in mod loial prestigiul autoritatii in care isi desfasoara activitatea, precum si  de a se abţine  de  la orice act ori fapt care  poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

6. De a nu dezvălui informaţii care nu au caracter public si de a nu remite documentele care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei  alte autoritati ori  institutii  publice,  numai  cu acordul primar Aceasta obligaţie nu reprezintă o derogare de la obligaţia legala a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesati, in condiţiile legii.

7. In îndeplinirea  atribuţiilor de  serviciu,  de a respecta  demnitatea funcţiei publice detinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

8. In activitatea lor, de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea       conflictelor       datorate        schimbului        de        părer

9. In relaţiile cu  personalul  din  cadrul  autoritatii  publice  in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, sa aiba un comportament bazat pe respect, buna- credinţa, corectitudine si amabilitate.

10.  De  a   nu   aduce   atingere   onoarei,   reputatiei   si   demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legătură in exercitarea funcţiei publice, prin:

 1. a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 2. b) dezvaluirea unor aspecte ale vieţii private;
 3. c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
11. Sa  adopte o atitudine imparţiala  si justificata  pentru  rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilo Funcţionarii publici au obligaţia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, prin:
 1. a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situatii de fapt;
 2. b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, vârsta, sexul sau alte aspe

12.Sa  promoveze  o  imagine  favorabila tarii  si  autoritatii  pe care  o reprezintă in cadrul unor organizaţii internaţionale, institutii de invatamânt, conferinţe, seminarii si alte activitati cu caracter internaţional

13.In deplasarile externe, sa aiba o conduita corespunzătoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

14.In procesul de luare a deciziilor, sa acţioneze conform prevederilor legale  si  sa  isi  exercite  capacitatea  de  apreciere  in  mod  fundamentat  si impartial.

15.Sa  asigure ocrotirea  proprietatii  publice si private a statului si  a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând in orice situatie ca un bun proprietar.

16.Sa  foloseasca  timpul  de  lucru,  precum  si  bunurile  aparţinând autoritatii  numai  pentru  desfasurarea  activitatilor aferente  funcţiei  publice detinute.

17.Sa propună si sa asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VII

INTERDICTII APLICABILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Art. 12. Funcţionarilor publici le este interzis:

l.S a  exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătură cu  activitatea  autoritatii  in care  isi  desfasoara  activitatea,  cu  politicile  si strategiile  acesteia  ori  cu  proiectele  de  acte  cu  caracter  normativ  sau individual;

2.Sa faca aprecieri neautorizate in legătură cu litigiile aflate in curs de soluţionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte;

3.Sa  dezvăluie informaţii care  nu au caracter public,  in alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

4.Sa  dezvăluie  informaţiile  la  care  au  acces  in  exercitarea  funcţiei publice,   daca   aceasta   dezvăluire   este   de  natura  sa   atraga   avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor funcţionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

5.Sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea  promovării  de acţiuni juridice ori de alta natura împotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

6.In exercitarea funcţiei publice:

 1. a) sa participe  la colectarea  de fonduri  pentru activitatea  partidelor politice;
 2. b) sa furnizeze  sprijin  logistic  candidaţilor  la funcţii  de  demnitate publica;
 3. c) sa colaboreze, in afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
 4. d) sa afişeze, in cadrul autoritatii, insemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acesto

7.In  considerarea  funcţiei  publice  detinute,  sa  permită  utilizarea numelui  sau  imaginii  proprii  in acţiuni  publicitare pentru  promovarea  unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

8.In relaţiile cu reprezentanţii altor state, sa exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale,

9.Sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta  imparţialitatea in exercitarea funcţiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste funcţii.

10.Sa  promită  luarea  unei  decizii  de către autoritatea  sau  institutia publica, de către alti funcţionari publici, precum si îndeplinirea atribuţiilor in mod privilegiat.

11.Folosirea  de  către  funcţionarii  publici,  in alte scopuri  decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei publice detinute.

12. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori

acţiuni de control, funcţionarilor publici le este interzisa urmarirea obţinerii de

foloase  sau   avantaje  in  interes   personal  ori  producerea  de  prejudicii materiale sau morale altor persoane.

13. Sa foloseasca poziţia oficiala pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit in  exercitarea  funcţiei  publice,  pentru  a influenta  anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masur

14. Sa impună altor funcţionari publici sa se inscrie in organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

15. Sa  foloseasca timpul  de  lucru  ori  logistica  autoritatii  pentru realizarea de activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice.

16. Furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, in alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII COMUNICARE SI LIMITE DE COMPETENTĂ

Art.  13.  Relaţiile cu  mijloacele  de informare in masa se asigura  de către funcţionarii publici desemnaţi in acest sens de conducătorul autoritatii, in condiţiile legii.

Art. 14.  Funcţionarii  publici  desemnaţi  sa  participe  la  activitati  sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducătorul autoritatii.

Art.15. In cazul in care nu sunt desemnaţi in acest sens, funcţionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, având obligaţia de a face  cunoscut faptul  ca opinia exprimata  nu reprezintă punctul  de vedere oficial  al  autoritatii  ori  institutiei  publice  in  cadrul  careia  isi  desfasoara activitatea.

CAPITOLUL IX

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Art. 16. Accesul la INTERNET se face numai in interes de serviciu, fiind interzise activitati de comerţ electronic in interes privat, vizitarea site- urilor cu caracter obscen sau de propaganda, instigatoare la violenta sau acte de terorism,  de  muzica, filme, jocuri,  chat-ul etc;  Se permit download-uri (descărcări de pe Internet) exclusiv in cazul in care fişierele descarcate sunt necesare activitatii din cadrul institutiei.

CAPITOLUL X ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

Organizarea timpului de munca se stabileste in raport cu specificul activitatii astfel:

Art.17. Durata săptămânii de munca este de 5 zile lucratoare, iar a zilei de munca la locurile de munca  este de 8 ore.

Art.18.  Programul  de  lucru  pentru  angajaţii  Primăriei  comunei

Matei, de luni pina vineri, este următorul :

-zilnic între orele 8 – 16 ;

-programul de lucru cu publicul în cadrul Programului de Măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul :

-în zilele lucrătoare între 8.00-16.00 ;

-permanenţa pentru zilele de sâmbâtâ şi duminica, cât şi în sărbătorile legale, este asigurată  de câtre paznic;

-audienţele se desfăşoară în fiecare :

– luni    orele  8 – 1 4    Primar;

– marţi  orele  8 – 1 4   Viceprimar;

– miercuri orele  8 – 1 4     Secretar.

Art.19. (1) Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autoritatii sau institutiei publice, peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de  sărbători  legale  ori  declarate  zile  nelucratoare,  funcţionarii  publici  de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Numărul orelor prestate peste programul normal de lucru nu poate depasi 360 intr-un an. Salariaţii cu contract individual de munca, la solicitarea angajatorului pot efectua  munca  suplimentara  cu  respectarea  prevederilor  Codului  Muncii. Durata  maxima  legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe săptămână inclusiv orele suplimentare. Munca suplimentara se compenseaza prin orelibere  plătite in urmatoarele 30 de zile dupaefectuareaacestora,      iar salariatulbeneficiază  de salariul corespunzător pentru  orelepesteprogramul normal de lucru. In cazul in care compensarea prin ore libere plătite nu este posibila  in  cele  30  de  zile  prevăzute  de  lege,  in  luna  urmatoare  munca suplimentara va fi plătită prin adaugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.

(2)  Plata  orelor  suplimentare  se  face  lunar  conform  legislaţiei  in

vigoare, pe baza pontajelor distinct intocmite, semnate de directorul executiv si aprobate de persoana din conducerea institutiei care coordoneaza direcţia respectiva.

Art.20. Evidenta zilnica a prezentei la lucru a salariaţilor se realizeaza de către secretar prin condici de prezenta. Semnarea condicilor de prezenta de către salariaţi se face personal la începerea si terminarea programului de lucru.

Art.21.  Durata  zilnica  a  prezentei  la  lucru  a  salariaţilor  conform condicilor de prezenta se centralizeaza o dată pe luna de către contabil, pe baza foilor colective de prezenta intocmite si semnate de secretar sau primar.

Art.22.  Programarea  concediilor  de  odihna  se  propune  de  secretar,

dupa   consultarea   salariaţilor,   ţinând   seama   de   necesitatea   asigurarii continuitatii in executarea sarcinilor specifice si se aproba de primar.

Art.23. Evidenta concediilor de odihna, de boala, a învoirilor si a concediilor fara plata si de studii se tine de către secretar si contabil.

Art.24. Pentru interese personale, bine justificate, salariaţii pot solicita, conform reglementarilor legale, concedii fara plata, prin cerere scrisa care se aproba  de  primar   cu  avizul  prealabil  al  secretarului,  in  masura  in care activitatea compartimentului din care face parte solicitantul, nu este afectata prin lipsa acestuia de la locul de munca.

CAPITOLUL XI

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR

SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

Art.25. Salariaţii au dreptul si obligaţia sa sesizeze nemulţumirile sau comportamentul neprincipial al altor salariaţi. Sesizarea se va face in scris.

Art.26.  Competenta  de  soluţionare  a sesizărilor  este  a  primarului, acesta putând delega aceasta competenta secretarului.

Art.27.Termenul de soluţionare a acestor sesizări este de 10 zile. Art.28. Daca din motive bine întemeiate soluţionarea nu se poate face

in termenul stabilit, fiind necesare analize si verificări mai ample, acesta se

poate prelungi cu inca 10 zile, petiţionarul urmând a fi incunostiintat despre acest aspect.

CAPITOLUL XII RECOMPENSE

Art.29. Salariaţii care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei, pot fi stimulati prin:

–   promovarea   in   clase,   grade   si   trepte   profesionale,   conform prevederilor legale;

– acordarea salariului de merit;

– premii individuale acordate in cursul anului, in conformitate cu prevederile legale;

Art.30.   (l)Recompensa  se  acorda   la   propunerea  scrisa  a  secretarului aprobata de primar.

(2) Contestatiile vizând acordarea recompenselor se vor adresa primarului.

CAPITOLUL XIII SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Art.31. Incalcarea cu vinovăţie a obligaţiilor prevăzute in actualul regulament,  inclusiv a normelor de comportare stabilite, constituie abatere disciplinara  si  se  sanctioneaza  ca  atare,  indiferent de funcţia  detinuta  de salariaţii care au savârsit-o.

Art.32. Sancţiunile care se aplica salariaţilor in cazuri de abateri disciplinare sunt cele stipulate de legislaţia in vigoare privind raporturile de munca (Legea 53/2003-Codul  Muncii si Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata) si anume:

–   Pentru funcţionarii publici, sancţiunile disciplinare sunt:

 1. a) mustrare scrisa;

3 luni;

 1. b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pâna la
 1. c) suspendarea dreptului  de  avansare  in gradele  de  salarizare  sau dupa caz de promovare in funcţia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
 1. d)  retrogradarea întrepte de salarizare sau retrogradarea în  funcţia publica pe o perioada  de pâna  la 1 an,  cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
 1. e) destituirea din funcţia publica;

Art.   33.   Sancţiunile   disciplinare   nu   pot  fi  aplicate   decât   dupa cercetarea prealabila a faptei savârsite si dupa audierea funcţionarului public; audierea  funcţionarului  public trebuie consemnata in scris,  sub sancţiunea nulitatii.

Art.34.(1) Prima sancţiune – mustrare scrisa- se poate aplica direct de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţie publică.

(2)         Sancţiunile disciplinare prevăzute la pct.3 literele b)-e) se aplica de către persoana care are competenţa legală de numire în funcţie publică, la propunerea   comisiei   de   disciplina   constituita   in   cadrul   institutiei   in conformitate  cu  legea,  in termen  de  cel  mult  2 ani  de  la data  savârsirii abaterilor, acestea urmând a se radia de drept, in condiţiile si la termenele prevăzute de lege.

Art.35. (1) Pentru salariaţii cu contract individual de munca sancţiunile prevăzute de Codul Muncii sunt:

 1. a) avertismentul scris;
 1. b) suspendarea contractului individual de munca pe o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
 1. c) retrogradarea din  funcţie,  cu  acordarea  salariului  corespunzător funcţiei in care s-a dispus retrogradarea pentru o durata ce nu poate depasi

60 de zile;

 1. d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
 1. e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, a indemnizaţiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%.
 1. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(2) Nici o masura, cu excepţia celei prevăzute la litera a), nu poate fi dispusa  mai inainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile, prin comunicarea   in   scris   cu   precizarea   obiectului,   datei,   orei  si     locului intrevederii.

(3)  Neprezentarea  salariatului  la  convocarea  facuta,  faraun     motiv obiectiv,  da  dreptul  angajatorului  sa  dispună  sancţionarea  fara efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4)  Angajatorul  dispune  aplicarea  sancţiunii  disciplinare  in scris,  in termen  de  30 de zile calendaristice  de la data luării  la cunostinta  despre savârsirea  abaterii  disciplinare,  dar   nu  mai  târziu  de  6  lunide  la  data savârsirii faptei.

Art.36.  Decizia  de  sancţionare  poate  fi  contestata  de  salariat  la instantele judecătoreşti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Art.37. Raspunderea contravenţionala sau civila a funcţionarului public se   angajeaza   in  conformitate   cu   prevederile  art.71  si   72 din   Legea nr. 188/1999   privind   Statutul   funcţionarilor   publici,modificată   cu   Legea

251/2006 iar repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice se dispune in conformitate cu prevederile art.74 din legea amintita.

Art.38. Pentru salariaţii cu contract individual de munca raspunderea patrimoniala este reglementata de Codul Muncii prin prevederile art.269-275.

CAPITOLUL XIV

REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA IN CADRUL INSTITUTIEI

Art.39. Salariaţii vor desfasura activitatea in asa fel incât sa nu expună pericolelor de accidentare sau îmbolnăvire profesionala persoana proprie sau alti angajaţi, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii.

Art.40. Salariaţii si reprezentanţii lor in domeniu au dreptul sa ceara conducătorului autoritatii sa ia masurile cele mai potrivite si au dreptul sa prezinte  acestuia   propunerile   de   masuri   pentru  eliminarea   riscului   de accidente si imbolnavire profesionala.

Art.41.  Salariatul  care  in caz  de pericol  iminent,  paraseste locul  de munca, nu va fi supus la nici un prejudiciu cu excepţia cazului unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijente grave.

Art.42.  In caz de pericol  iminent salariatul va lua  masurile care  se impun  pentru  protejarea  propriei  persoane,  a altor salariaţi si a bunurilor institutiei.

Art.43. Conducătorul autoritatii are obligaţia de a lua toate masurile pentru protejarea vieţii si sanatatii salariaţilor.

Art.44. Conducătorul autoritatii va implementa masurile de asigurare a securitatii si sanatatii salariaţilor ţinând seama de principiile generale de prevenire.

Art.45.  Salariaţii  nu  vor  fi  implicaţi  in  nici  o  situatie  in  costurile financiare ale masurilor de prevenire referitoare la securitatea si sanatatea in munca.

CAPITOLUL XV DISPOZIŢII FINALE

Art.46.  Prezentul Regulament de ordine interioara a fost elaborat pe baza   prevederilor  Legii  nr.   53/2003  –  Codul  Muncii  cu  modificările  şi completările  ulterioare  ale  Legii  nr.215/2001  privind  administraţia  publica locala,modificată şi completată cu Legea nr. 286/2006 ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.

251/2006 si ale Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduita a funcţionarilor publici.

Art.47.   Incalcarea   dispoziţiilor   prezentului   regulament   constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a funcţionarilor publici si personalului contractual, in condiţiile legii.

Art.48. Comisiile de disciplina au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor  prezentului  regulament si de a propune aplicarea  sancţiunilor

disciplinare, in condiţiile legii.

Art.49. In cazurile in care faptele savârsite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penala competente, in condiţiile legii.

Art.50. Funcţionarii publici răspund potrivit legii in cazurile in care, prin faptele  savârsite  cu  incalcarea  normelor de conduita profesionala, creeaza prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art.51.  Modificările  sau  completările  prezentului  regulament  se  vor

face  ţinând  seama  de  actele  normative  in  vigoare  la  data  modificării

(completării), prin grija secretarului.

Art.52.  Regulamentul de ordine interioara se va aduce la cunostinta angajaţilor sub semnătură